Regulamin i warunki korzystania z naszych usług

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.meblemiraf.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEBLEMIRAF.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Meble Miraf.pl z siedzibą w Sędziszowie Młp. za pośrednictwem sklepu internetowego www.meblemiraf.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez firmę Meble Miraf, z siedzibą w Sędziszowie Młp. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.meblemiraf.pl prowadzony jest przez Teresę Osetkowską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą „MIRAF” Teresa Osetkowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Al.1000-lecia 37,39-120 Sędziszów Młp. NIP: 818-124-12-65 , REGON: 181154429, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuromeblemiraf@gmail.com, tel. 17 22 26 913.
2. Sklep www.meblemiraf.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.meblemiraf.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.meblemiraf.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Sklep www.meblemiraf.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.meblemiraf.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.meblemiraf.pl użyte są w celach informacyjnych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem
Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu poprzez:
a) firmę kurierską;
b) transport własny Sprzedawcy.
3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie
Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania
przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem:Al.1000-lecia 37; 39-120 Sędziszów Młp.
12. Sprzedawca – oznacza Teresę Osetkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MIRAF Teresa Osetkowska z siedzibą w Sędziszów Młp. (39-120), Al.1000-lecia 37 NIP: 818-124-12-65 , REGON: 181154429 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: biuromeblemiraf@gmail.com , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.meblemiraf.pl.
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
17.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b. prowadzenie Konta w Sklepie,
c. korzystanie z Newslettera.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a.komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie www.meblemiraf.pl.

b. Sklep Meble Miraf informuje, iż podczas korzystania z usług meblemiraf.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.  Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.WPROWADZENIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
b. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
c. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
e. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora danych, podwykonawcom oraz kontrahentom, którzy realizują usługi związane ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami, przedstawicielom handlowym, obsłudze technicznej oraz serwisowej, firmie obsługującej elektroniczne transakcje płatnicze, banku w przypadku wybrania ratalnej formy płatności, firmie spedycyjnej realizującej dostawę zamówionego towaru, uprawnionym organom państwowym.

f. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się na stronie www.meblemiraf.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej przez Klienta ceny. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w Formularzu Zamówienia.
5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
7. Zamówienia można składać:
a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.meblemiraf.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
b. telefonicznie pod numerem: 17-22-26-913
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuromeblemiraf@gmail.com

8. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie, wymagane jest potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail: biuromeblemiraf@gmail.com
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. Od 9.00 do 17.00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
10. Klient może zrezygnować z Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Rezygnację z Zamówienia należy zgłosić tylko i wyłącznie  drogą e-mail na adres: biuromeblemiraf@gmail.com.
11. W przypadku realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości Sprzedawcy lub zawierających niekompletne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
12. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym kosztów zakupu oraz sposobie dostawy,
b. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
c. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
d. niniejszy Regulamin,
c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
14. Realizacja Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jednym z banków, o czym Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia (dopłata reszty w chwili odbioru towaru);
b) gotówkowa forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu;
c) pełna przedpłata na konto sklepu. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 73 9172 0003 0008 2820 2000 0010 „MIRAF” Teresa Osetkowska Al.1000-lecia 37,39-120 Sędziszów Młp. NIP: 818-124-12-65 , REGON: 181154429. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
d) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności
e) kredyt konsumencki na zakup towarów i usług Santander Consumer Bank S.A
2.W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
3.Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie . 4.Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt nieprefabrykowany (meble nietypowe, pod wymiar) Klient zobowiązany jest przedpłaty całości wartości Zamówienia.
6W przypadku Zamówienia na meble produkowane pod indywidualne zamówienie( meble skrzyniowe, tapicerowane itp.)  Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości co najmniej kwoty transportu zamówionego Produktu. Dopłata następuje w chwili odbioru Produktu, przedpłatą na konto bankowe lub kartą kredytową/płatniczą – w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego Sklepu lub firmy kurierskiej ustalonej przez sklep.
3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Al.1000-lecia 37; 39-120 Sędziszów Młp.
4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Produktów do mieszkania/domu i ich montażu.
5. Wydanie i odbiór Produktu w przypadku dostawy transportem własnym lub kurierem następuje z samochodu dostawcy. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy Produkt nie posiada w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszczerbków powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony Produkt (kuriera lub pracownika sklepu).
6. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Produkt posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo przewozowe oraz aktami wykonawczymi.
7. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a. Czas kompletowania Produktu wynosi od 7 do 45 Dni Roboczych.
b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 7 do 60 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

8. Sprzedawca sam wybiera firmę która realizuje dostawę przesyłki. Sprzedawca nie dopłaca za zmiany terminów, zmiany miejsc dostarczeń oraz magazynowanie towaru u kurierów, które zarezerwowali sobie Klienci. Kosztami dodatkowymi obciążani są kupujący którzy sobie takie dodatkowe świadczenia u kuriera zamówili.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuromeblemiraf@gmail.com
c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
IX. GWARANCJA PRODUKTU
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od podmiotów udzielających gwarancji i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuromeblemiraf@gmail.com lub pisemnie na adres: MIRAF Teresa Osetkowska Al. 1000-lecia 37; 39-120 Sędziszów Młp.
c. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Al.1000-lecia 37; 39-120 Sędziszów Młp.
e. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
g. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
2.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

3. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody w ciągu 72 godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

6. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;

b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuromeblemiraf@gmail.com
b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres sklepu: Al. 1000-lecia 37; 39-120 Sędziszów Młp. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt  powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.

3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu: Al. 1000-lecia 37; 39-120 Sędziszów Młp lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuromeblemiraf@gmail.com
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w  której przedmiotem świadczenia są meble nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. przelewem, jeżeli Kupujący tak właśnie dokonał płatności za produkt. Kupujący zobowiązany jest zwrócić  produkt Sprzedawcy.

a) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Przy zakupie mebli zmontowanych należy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.